Som especialistes en la defensa penal de qualsevol delicte i en qualsevol tipus de procediment (Sumari, Abreviat, Delictes lleus, Ràpid i Jurat).

 • Homicidi
 • Avortament
 • Lesions
 • Delictes contra la llibertat
 • Delictres contra la integritat moral
 • Tracta d’éssers humans
 • Delictes contra la llibertat e indemnitat sexuals
 • Falta del deure de socors
 • Delictes contra el honor, la intimitar i el dret a la propia imatge i la inviolabilitat del domicili
 • Delictes contra l’honor
 • Delictes contra les relaciones familiars
 • Delictes patrimonials
 • Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social
 • Delicte contra els drets dels traballadors
 • Delictes contra la ordenació del territorio i el medi ambient
 • Delictes contra la seguretat colectiva
 • Falsedats
 • Delictes contra l’Administració Pública
 • Delictes contra l’Administració de Justícia
 • Delictes contra el ordre públic

També som especialistes en el Procediment de Menors i en Violència de Gènere.

Més árees: No només estem al costat dels nostres clients en el marc del procediment, sinó que ta,bé vetllem per ells en l’àmbit penitenciari.

Des de la implantació de la responsabilitat penal de la persona jurídica s’està exigint a les empreses, l’exercici de tasques de prevenció per a evitar la comisió de delictes en el si de la organització. Per això, oferim als nostres clientes assessorament en la implantació i desenvolupament dels Models de Prevenció de Delictes o Corporate Defense, per a evitar o monimitzar les conseqüències que puguin derivar d’un eventual procediment penal.

A Rusca Defensa Penal no només som especialistes en Dret Penal sinó que caminem al costat dels nostres clients”